Ke stažení
 

Vyučující Eva Duhodusíková

Informace pro rodiče i žáky

Pomůcky: nižší G – nelinkovaný sešit,za dodržení stanovených pravidel i notebook, tablet

                          učebnice Základy chemie I, II

           periodická soustava prvků

vyšší G – sešit, volné listy papíru, za dodržení stanovených  pravidel i notebook, 

           tablet

           i studenti vyšších ročníků jsou povinni pořizovat si z hodin poznámky

           učebnice Chemie obecná a anorganická pro G

                         Chemie organická a biochemie pro G

                         lze i jinou učebnici, musí mít ale schvalovací doložku MŠMT ČR

                         periodická soustava prvků

                         Učebnice jsou určeny spolu s poznámkami hlavně pro domácí přípravu.

                         Často rozdávám žákům nakopírované poznámky, pracovní listy.

Podklady pro hodnocení: orientační ústní hodnocení, písemné zkoušení – testy (cca.6/pololetí),přístup studenta ke studiu – aktivita a spolupráce, praktická cvičení, referáty, prezentace, domácí příprava, účast na projektu – II. a IV. ročník

Známka z testu – bodové hodnocení , podle přiřazovacího postupu 100%-91% známka 1, 90%-71% 2, 70%-41% 3, 40%-21% 4, 20%-0% 5. Na testu je uveden počet dosažených bodů/maximální počet bodů a známka. Testy žákům ponechávám – oprava, pro další domácí přípravu, pro rodiče

Domácí příprava: individuální podle potřeb a výsledků žáka

Konzultační hodiny pro rodiče a žáky: každý čtvrtek 7.15-7.45 hod. Jiný termín po předchozí domluvě na tč. 221779428 nebo mail eduhodusikova@email.cz. Konzultovat lze i prostřednictvím uvedeného mailu.

 

 

Malé maturity

Literatura: Základy chemie I.,II

Chemie obecná a anorganická pro gymnázia

Součástí zkoušky je povinná úloha, kterou si žák losuje – výpočet, rovnice, vzorce …

 

Tématické okruhy:

1. Třídění látek, základní charakteristiky látek

    Polyreakce, polymery

2. Atom

    Bílkoviny

3. El. obal

    Biokatalyzátory

4. Periodická soustava prvků

   Alkany a cykloalkany

5. Chemická vazba, molekula

    Plasty

6. Chemický děj

    Lipidy

7. Chemická kinetika a rovnováha

    Sacharidy

8. Termochemie

    Alkeny a alkadieny

9. Teorie kyselin a zásad

    Karboxylové kyseliny

10.Redoxní děj

     Halogenderiváty

11.Vodík, kyslík, voda

     Alkyny

12.Prvky III.A a VIII.A sk.

    Areny

13.Prvky VII.A sk.

     Karbonylové sloučeniny

14.Prvky VI.A sk.

     Alkoholy

15.Prvky IV.A a V.A sk.

     Základy org.chemie

16.s-prvky

     Kovy

     Třídění org. sloučenin

17.d-prvky

     Komplexní sloučeniny

     Zdroje uhlovodíků

 18.f-prvky

     Radioaktivita

     Polysacharidy

 

 

 

Maturitní okruhy chemie

 

 1. Látky

 2. Atom

 3. Stavba elektronového obalu

 4. Chemická vazba

 5. Chemická reakce

 6. Chemická kinetika, termodynamika, rovnováha

 7. Kyseliny a zásady

 8. Analytická chemie

 9. Vodík, kyslík

 10. s-prvky

 11. p-prvky – III.-V.A sk.

 12. p-prvky – VI.-VIII.A sk.

 13. d-prvky

 14. Polymery

 15. Organické sloučeniny

 16. Uhlovodíky – s jednoduchou vazbou

 17. Uhlovodíky s násobnou vazbou

 18. Deriváty UV – halogenderiváty, dusíkaté deriváty

 19. Kyslíkaté deriváty

 20. Karboxylové kyseliny a jejich deriváty

 21. Biochemie

 22. Sacharidy

 23. Lipidy

 24. Bílkoviny

 25. Biokatalyzátory

 26. Redoxní reakce a jejich využití