vedoucí kurzu: Jan Týč – sedm dva dva jedna osm sedm šest nula devět, jan pomlčka tyc zavináč email tečka cz

 

Informace k LVVZ  (G II.AB) – 5.-12. 1. 2020

Seznam věcí na lyžařský kurz

Sjezdové lyže+hole+boty (vyzkoušejte si velikost obuvi už doma)!!!

Běžecké lyže+hole+boty (vypůjčené lyže nutno označit, např. páskou proti záměně)

Oblečení na chatu + domácí obuv!!!, pyžamo

Lyžařská bunda, kalhoty, bunda na běžky

Trička, mikiny, spodní prádlo, teplé ponožky

Nutné: 2x rukavice, čepice

Lyžařské brýle, sluneční brýle, lyžařská přilba – povinná !!!

krém na obličej, tyčinka na rty, opalovací krém

Malý batoh na výlety na běžkách, láhev na pití

Hygienické potřeby, ručník

! Zdravotní potřeby (náplast, elastické obinadlo, léky proti nachlazení, rýmě a chřipce, vlastní pravidelně užívané léky)!

Vosky na mazání lyží (stačí domluvit se ve skupině), smývač vosků, hadřík na vyčištění skluznice, cidlina, žehlička je v areálu (po domluvě s učitelem v místě)

 

Přinést k autobusu (prosíme v obálce): VŠE JE NUTNÉ VZÍT S SEBOU!!!!

 • potvrzený formulář od lékaře (toto platí 2 roky, nutné na všechny školní akce) – stejný jako v loňském roce
 • potvrzení o bezinfekčnosti
 • potvrzení o seřízení vázání (ze servisu nebo prohlášení rodičů)
 • kartičku pojištěnce – stačí ofocená

vše bude vráceno po skončení kurzu

Důležité informace:

 1. Autobus přijíždí do Pece pod Sněžkou, následuje přibl.3km cesta pěšky na chatu, zavazadla a lyže budou odvezeny rolbou (přistaveny ve 14.30 hodin). Je nutné, aby vaše dítě bylo na cestu pěšky sportovně oblečeno a VHODNĚ obuto (tenisky a taneční obuv jsou krajně nevhodné!!!!) J
 2. Na boudě začínáme večeří, končíme snídaní.
 3. Pokud Vaše dítě užívá léky pravidelně, nutno informovat lékaře, popř. zdravotníka, či vedoucího kurzu.
 4. Kapesné: na chatě je možné zakoupení občerstvení (ceny horské) – dle uvážení
 5. Odjezd v neděli 5. 1. 2020 v 11.00 z ulice Na Florenci (u metra Masarykovo nádraží). Autobus bude přistaven v 10.30.
 6. Příjezd v neděli 12. 1. 2020 tamtéž (podle času odjezdu, při odjezdu z Pece – cca v 10.00- všechny děti oznámí rodičům telefonicky odjezd + 2,5 hodiny, nejdříve však cca ve 12.30).
 7. Každý účastník musí mít běžecké a sjezdové vybavení– ve vaku na lyže kvůli bezpečnosti přepravy a účastníků zájezdu. (snowboard není povolen!)
 8. Přísný zákaz konzumace alkoholických nápojů v průběhu celého kurzu, rozdělávání ohně, kouření aj. návykových látek… V případě porušení tohoto zákazu budou rodiče vyzváni si žáka odvézt ihned domů na vlastní náklady bez náhrady zbylé zaplacené částky (z provozního řádu chaty). J
 9. Mobilní telefony a jiná elektronická zařízení jsou na školních akcích zakázané stejně jako v budově školy. Zařízení tak budou na začátku kurzu od dětí vybrána. Následně budou půjčována každý den na hodinu po večeři za účelem umožnění kontaktu s rodiči.
 10. Půjčování běžeckého vybavení – středa 12. 2019 v době 13:40 – 14:15 ve skladu u tělocvičny v 1. patře (104) – ponožku na nožku, tašku na boty, vak na lyže a hole přineste s sebou (bez vaku lyže nepůjčujeme). Kdo má své běžky, nechť si školní nepůjčuje – počet cca 30 párů.

Prosím buďte soudní s velikostí zavazadla, musíme se vejít do autobusu a rolby = obří pevné kufry nechte doma, neletíme letadlem!

 

 

______________________________________________________________________________________________

Prohlášení o bezinfekčnosti

 

Jméno dítěte :……………………………..……………………………………..

nar:…………………, třída:……. , zdravotní pojišťovna č.: …………………..

bytem:……………………………………………………………………………,

telefon pro zprávu rodičům: …….…………….…,       ……………………….

LVVZ : 5.1.2020 – 12.1.2020 v  Peci pod Sněžkou

 

 

Informace pro zdravotníka na ŠVP

 

Závažné choroby, které dítě prodělalo: …………………………………………

Projevy při nemoci:………………………………………………………………

Chronické choroby:………………………………………………………………

Náchylnost k určité nemoci:……………………………………………………..

Alergie:…………………………………………………………………………..

Pravidelné užívání léků:…………………………………………………………

 

 

 

Důležitá upozornění rodičů a případné pokyny týkající se péče o dítě při pobytu na LVVZ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil výše uvedenému dítěti změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních 2 týdnech přišlo toto dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Dítě nemá vši ani hnidy.

Dítě je schopno zúčastnit se pobytu na LVVZ  s výše uvedeným omezením.

Jsem si vědom (a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.

Dítě bude mít s sebou kartičku (kopii) ZP.

 

V Praze dne ………………………..           …………………………………

podpis zákonného zástupce

 

 

 

______________________________________________________________________________________________

 

POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE

K ÚČASTI NA SOUSTŘEDĚNÍ, LETNÍM TÁBOŘE, ZOTAVOVACÍ AKCI ČI ŠKOLE V PŘÍRODĚ

 

podle vyhlášky č. 106/2001 Sb.

 

Jméno a příjmení posuzovaného dítěte ………………………………………………………..

datum narození dítěte ……..……….….  rodné číslo ………………………………………….

adresa bydliště ………………………………………………………………………………….

 

Část A)

Posuzování dítěte k účasti na zotavovací akci

 1. je zdravotně způsobilé *
 2. není zdravotně způsobilé *
 3. je zdravotně způsobilé za podmínek – s omezením *
 4. je zdravotně způsobilé za podmínek – zvýšená péče, dohled nebo dozor *

 

Posudek je platný 12 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti.

 

Část B)

Potvrzení o tom, že dítě

 1. se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním ANO – NE  *
 2. je proti nákaze imunní (typ/druh) ………………………………………………………
 3. má trvalou kontraindikaci proti očkování (typu/druh) …………………………………
 4. je alergické na …………………….………………………………………………….…
 5. dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka …………………………………………….

 

 

 

 

 

……………………..                                                                        ………………………

datum vydání posudku                                                                              podpis jmenovka

(podle možností tel. číslo)

razítko zdrav. zařízení

 

Poučení: Proti části A) tohoto posudku je možné podat podle ustanovení § 77 ods. 2 zákona č. 20/1966 Sb., O péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, návrh na jejich přezkoumání do 15 dnů ode dne, kdy se oprávněné osoby dozvěděly o jejich obsahu. Návrh se podává písemně vedoucímu zdravotního zařízení (popřípadě lékaři provozující zdravotnické zařízení vlastním jménem), které posudky vydalo. Pokud vedoucí zdravotnického zařízení (popřípadě lékař provozující zdravotnické zařízení vlastním jménem) návrhu nevyhoví, předloží jej jako odvolání odvolacímu orgánu.

 

Jméno, popřípadě jména a příjmení oprávněné osoby, která převzala posudek do vlastních rukou dne:…………………………………………………………………………………………..
Vztah k dítěti  ………………………….

 

………………………………..

podpis oprávněné osoby

*) Nehodící se škrtněte