O předmětuCharakteristikaMaturitaOdkazyLiteraturaDG na webuKe stažení

Ke stažení
 Okruhy k maturitní zkoušce z DG                                  

1)

a)      Bod, přímka, stopníky přímky, odchylka přímky od průmětny, skutečná velikost úsečky v Mongeově promítání
b)      Zobrazení dvojice přímek rovnoběžných, různoběžných, kolmých a mimoběžných
 v kosoúhlém promítání
2)       
Vzájemná poloha dvou přímek a jejich zobrazení v Mongeově promítání
a)      Příčka mimoběžek
i)        rovnoběžná s daným směrem, daným bodem
ii)       nejkratší příčka (osa mimoběžek)
3)       
Rovina, stopy roviny, hlavní a spádové přímky roviny, spád, odchylka roviny od půdorysny, bod a přímka ležící v rovině
a)      v kótovaném promítání
b)      v Mongeově promítání
4)       
Vzájemná poloha přímky a roviny, kolmice k rovině, rovina kolmá k přímce, průsečík přímky s rovinou v Mongeově promítání
5)       
a)      Vzájemná poloha dvou rovin, průsečnice rovin v kótovaném promítání
b)      Řešení střech
6)       
Otáčení roviny do průmětny a užití osové afinity při otáčení v Mongeově promítání
7)       
Možnosti určení skutečné velikosti útvaru ležícího v rovině kolmé k jedné z průměten v Mongeově promítání
8)       
Kužel s podstavou v obecné rovině v Mongeově promítání
9)       
Řez rotačního válce s podstavou v půdorysně v axonometrii
10)  
 Průnik přímky s tělesem -v axonometrii
a)      s hranolem nebo válcem proložením promítací roviny danou přímkou
b)      s jehlanem nebo kuželem užitím vrcholové roviny proložené danou přímkou a vrcholem tělesa. V čem je výhoda této metody zejména u kužele?
11)  
 Řez rotační kuželové plochy rovinou – klasifikace kuželoseček ( Mongeovo promítání )
12)  
 Řez hranolu a síť ( Mongeovo promítání)
13)   
Řez kulové plochy ( Mongeovo promítání )
14)  
 Osvětlení rovinných útvarů a těles svazkem paprsků (axonometrie )
15)  
Kružnice v rovině kolmé nebo rovnoběžné s průmětnou, kružnice v obecné rovině              ( Mongeovo promítání )
16)   
a)      Kružnice v půdorysně, nárysně a bokorysně v kosoúhlém promítání
b)      Zobrazení koule v kosoúhlém promítání
17)   
 Vztah mezi kosoúhlým a Mongeovým promítáním
18)  
Elipsa – ohniskové vlastnosti, tečna a bod dotyku
19)  
 Hyperbola – ohniskové vlastnosti, tečna a bod dotyku
20)  
 Parabola – ohniskové vlastnosti, tečna a bod dotyku
21)  
 Osová afinita v rovině
22)  
Středová kolineace v rovině
23)   
 Třetí průmětna v Mongeově promítání
24)  
Konstrukce názorného průmětu Eckhartovou metodou ( zářezovou)
25)  
 Topografické plochy
a)      vrstevnice a spádnice
b)      profil trati
c)      určení spádu, sestrojení křivky daného spádu
d)      výkopy a násypy