(INFO o malé maturitě z AJ  viz sekce „Ke stažení“)

 

MATURITA

 

1.Školní maturita z AJ – profilová část maturitní zkoušky

     MATURITNÍ OTÁZKY ZDE

 

2. Státní maturita z AJ – společná část maturitní zkoušky

Maturitní zkouška z cizího jazyka se ve společné části MZ vždy (bez ohledu na to, zda je konána jako zkouška povinná či nepovinná)  skládá ze tří povinných dílčích zkoušek:

  1. didaktického testu (obsahuje dva subtesty – čtení a poslech),
  2. písemné práce,
  3. ústní zkoušky.

Váha jednotlivých dílčích zkoušek při výsledném hodnocení je 2 : 1 : 1.
Pokud žák neuspěje v jedné nebo více dílčích zkouškách, neuspěl u celé zkoušky. V případě zkoušky povinné neuspěl u společné části, a tím i u celé maturitní zkoušky. Poté musí opakovat celou komplexní zkoušku, tedy všechny dílčí zkoušky. Má ale možnost změnit svou původní volbu úrovně obtížnosti, tzn., že když si vybral vyšší úroveň obtížnosti a neuspěl, může si pro opravný termín zvolit úroveň základní.

Každá z dílčích zkoušek ověřuje jiné řečové dovednosti. Didaktickým testem jsou ve dvou samostatných subtestech ověřovány řečové dovednosti receptivní – poslech a čtení. Nad rámec řečových dovedností je v didaktickém testu ověřována jazyková kompetence. Formou písemné práce je ověřována produktivní řečová dovednost – písemný projev a ústní formou před maturitní komisí jsou ověřovány produktivní řečové dovednosti – ústní projev a interakce.

 

Rozsah vědomostí a dovedností, které mohou být ověřovány, stanoví ministerstvo v katalozích požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky (dále jen katalog) pro příslušný zkušební předmět a úroveň obtížnosti zkoušky.

 

Didaktický test Písemná práce Ústní zkouška
Poslech Čtení a jazyková kompetence Písemný projev Ústní projev a interakce

Specifikace zkoušky ve vybraných parametrech

Základní úroveň obtížnosti
Dílčí zkouška Váha Dovednost/kompetence Vymezený čas
DIDAKTICKÝ TEST 50% Poslech 35 min.
Čtení a jazyková kompetence 60 min.
PÍSEMNÁ PRÁCE 25% Písemný projev 60 min.
ÚSTNÍ ZKOUŠKA 25% Ústní projev a interakce 15 min.
Vyšší úroveň obtížnosti
Dílčí zkouška Váha Dovednost/kompetence Vymezený čas
DIDAKTICKÝ TEST 50% Poslech 45 min.
Čtení a jazyková kompetence 60 min.
PÍSEMNÁ PRÁCE 25% Písemný projev 90 min.
ÚSTNÍ ZKOUŠKA 25% Ústní projev a interakce 15 min.

Písemná práce (PP) z cizího jazyka se skládá ze dvou částí. V každé části žák na základě zadání zpracovává jiný slohový útvar. Zadání pro PP ve vyšší úrovni obtížnosti je vždy v příslušném cizím jazyce, zadání PP v základní úrovni obtížnosti je v českém nebo cizím jazyce v závislosti na úkolu, který má žák zpracovat. V každé části žák zpracovává jeden text odlišného typu, délky a na odlišné téma / situaci.
Typy textů pro základní úroveň obtížnosti:

1. část (120-150 slov) – korespondence, charakteristika, vyprávění, esej, článek, zpráva, popis
2. část (60-70 slov) – korespondence, popis, zpráva, vzkaz, instrukce/návod apod.
Typy textů pro vyšší úroveň obtížnosti:
1. část (210 – 240 slov) – korespondence, charakteristika, vyprávění, esej, zpráva, kritika/recenze/článek
2. část (100 – 120 slov) – korespondence, charakteristika, zpráva, shrnutí, kritika/recenze/článek, instrukce/ návod apod.

V průběhu testování mohou žáci používat vlastní slovníky, pokud tyto neobsahují zvláštní přílohy věnované specificky písemnému projevu / korespondenci.
Ústní zkouška  je zadávána formou tzv. pracovních listů.

Zadání Žák si losuje jedno zadání z 25. Jednomu zadání odpovídá jeden pracovní list (s přílohami). V rámci jednoho zadání jsou ověřovány rozmanité dovednosti na třech všeobecných a jednom specifickém / oborovém tématu, který vybírá škola.
Formát 4 široce otevřené úlohy – každá na jiné téma (všeobecná témata jsou uvedena v katalogu požadavků pro příslušný cizí jazyk a úroveň, specifická témata si stanovuje škola v souladu s RVP a ŠVP).
Hodnocení Hodnocení podle centrálně stanovených kritérií.
Povolené pomůcky Slovníky, doplňkové stimuly (např. obrazový materiál, mapa, čtenářský deník).

Průběh zkoušky

Pro přípravu na dílčí ústní zkoušku žák obdrží pracovní list žáka se zadáním, které si žák vylosoval. Žák má možnost si během přípravy vypracovat poznámky a poté je při ústní zkoušce používat. Zkoušení i hodnocení probíhá podle pracovního listu zkoušejícího, který obsahuje instrukce, zadání úkolů i přílohy ze zkušebního listu žáka, ale také doplňkové informace nezbytné pro řádný průběh zkoušení i hodnocení.

Pracovní list

Při přípravě i v průběhu zkoušení pracuje žák s pracovním listem, který konkretizuje zadání ústní zkoušky. Pracovní list má pro všechna zadání jednotnou strukturu (počet částí zkoušky, čas vymezený na jednotlivé části zkoušky apod.) a je standardizován. Pracovní list je tvořen 4 částmi, přičemž každá z nich reprezentuje jiné téma / situaci a jiné ověřované dovednosti.

Všeobecná témata pro 1.,2. a 4. část ústní zkoušky:

 

Osobní charakteristika

Rodina

Domov a bydlení

Každodenní život

Vzdělávání

Volný čas a zábava

Mezilidské vztahy

Cestování a doprava

Zdraví a hygiena

Stravování

Nakupování

Práce a povolání

Služby

Společnost

Zeměpis a příroda