O předmětu

Chemie je nepostradatelnou součástí života 21. století. Člověk svých znalostí o chemických změnách látek využívá k tomu, aby si zajistil dostatek potravy, aby se mohl obléci, aby dal světlo a teplo svému domovu, aby mohl léčit své nemoci, aby mohl důkladně prozkoumat svoji planetu a planety další, aby mohl zhotovit řadu strojů, přístrojů a jiných pomocníků, kteří mu usnadňují práci.

Časová dotace chemie je dvě hodiny týdně. Výuka probíhá v odborné učebně vybavené základními pomůckami k provádění pokusů. Pracovna je vybavena interaktivní tabulí.

Výuka směřuje k zájmu o předmět, k pochopení základů chemie, k poznávání moderní technologie s využitím poznatků biologie, fyziky a matematiky.

Při výuce se snažíme, aby si žáci uvědomili, že jsme nedílnou součástí světa látek a jejich změn, aby pochopili, že chemické děje výrazně ovlivňují životní prostředí a chemie jako součást přírodních věd nám pomáhá poznat naše okolí a děje v něm.

Žáci mají možnost zapojit se do Chemické olympiády i dalších soutěží – Korchem, Ksicht. Od druhého ročníku si mohou vybrat z nabídky Ročníkových prací, v sextě si vyzkoušet Malou maturitu. Maturanti mohou zvolit Chemický seminář. Pro příští školní rok  zkusíme nabídnout studentům chemický kroužek.

 

Zde si můžete prohlédnout přehled učiva sekundy,tercie,  kvarty,  kvinty, sexty, septimy  vícelétého gymnazia.

CHEMIE II. ROČNÍK 

Tématické celky:

1. Úvod do chemie

2. Co nás obklopuje

Látky a tělesa

Vlastnosti látek

Chemický experiment

3. Směsi

Vznik směsí a jejich rozdělení

Oddělování složek směsí

Voda a vzduch

4. Částicové složení látek

Atom, ionty

Chemická vazba, molekula

Prvky, značky prvků

Chemické sloučeniny

Periodická soustava prvků

5. Rozdělení chemických prvků

Kovy a nekovy

Vybrané nekovy – vodík, kyslík, halogeny, síra, uhlík, dusík, fosfor

Vlastnosti nekovů

Kovy a jejich vlastnosti

Vybrané kovy – hliník, měď, železo, olovo, zlato, stříbro, zinek, hořčík, alkalické kovy

6. Dvojprvkové sloučeniny

Oxidy – vlastnosti, zástupci

Základy chem. názvosloví

 

CHEMIE III. ROČNÍK

Tématické celky:

1. Další dvojprvkové sloučeniny – halogenidy, zástupci, vlastnosti, názvosloví

2. Kyseliny a zásady

Kyselost a zásaditost, pH, indikátory

Kyslíkaté a bezkyslíkaté kyseliny

Hydroxidy

3. Soli

Základní pojmy, vznik a vlastnosti, názvosloví, rozdělení solí

Použití solí

Hydráty a hydrogensoli

4. Chemická reakce

                 Chemický a fyzikální děj

                 Základní pojmy – reaktant, produkt, zákon zachování hmotnosti

                 Chemická rovnice, úpravy rovnic, iontová rovnice

                  Ovlivňování průběhu chem.reakce

                  Klasifikace chemických reakcí

                  Redoxní děj

                 Látkové množství, molární hmotnost

5. Základní chemické výpočty

Hmotnostní zlomek, molární hmotnost, % složení sloučenin, vztah mezi M,n,m

Jednoduché výpočty z rovnic

   

CHEMIE IV. ROČNÍK 
Tématické celky:

1. Výroba el.proudu chemickou cestou

Redoxní reakce, řada napětí kovů

Elektrolýza a její využití

Galvanický článek, akumulátor

Koroze kovů

2. Úvod do organické chemie

Základní pojmy, rozdělení organických sloučenin

3. Uhlovodíky

Alkany,alkeny, alkadieny, alkyny, areny

Zdroje uhlovodíků

4. Deriváty uhlovodíků

Základní pojmy, rozdělení derivátů

Halogenderiváty, alkoholy a fenoly, karbonylové sloučeniny, karboxylové kyseliny

Esterifikace, estery

5. Přírodní sloučeniny

Bílkoviny, sacharidy, lipidy

Biokatalyzátory

Fotosyntéza

Základy vybraných výrob – papír, cukr, pivo

6. Chemie a společnost

Chemický průmysl v ČR, suroviny, recyklace

Plasty, detergenty, pesticidy, insekticidy, léčiva, návykové látky, otravné a jedovaté látky, potravinářská

aditiva

 

CHEMIE V. ROČNÍK

Tématické celky:

1. Úvod do studia

Soustavy látek

Směsi

Vlastnosti látek, klasifikace látek

Krystal

2. Základní pojmy a veličiny

Hmotnost atomů a molekul, relativní atomové a molekulová hmotnost

3. Názvosloví anorganické chemie

Oxidační číslo

Názvosloví iontů

Názvosloví binárních sloučenin

Názvosloví kyselin, polykyseliny

Názvosloví solí, hydrogensoli, hydráty, podvojné sloučeniny

4. Složení a struktura látek

Atom, Z, N, A, nuklid, izotop, modely atomů

El.obal, atomový orbital, kvantová čísla, pravidla zaplňování orbitalů elektrony, el. konfigurace

Základní, excitovaný, hybridizovaný stav atomu

Chemická vazba, molekulový orbital, druhy chem. vazby. Slabé vazebné interakce

Struktura a vlastnosti kovalentních a iontových sloučenin

5. Periodická soustava prvků

Periodický zákon, s-,p-,d- a f-prvky

6. Kvantitativní a kvalitativní stránka chemického děje

Chemický děj, zákon zachování hmotnosti, chemická rovnice. Klasifikace chem. reakcí

Základy kinetiky, termochemie

Chemická rovnováha

Chemické výpočty

7. Kyseliny a zásady

Teorie KaZ, konjugovaný pár

Acidobazické reakce, rovnovážná a disociační konstanta, iontový součin vody, pH

Roztok, hydrolýza vody

8. p-prvky nekovového charakteru

Vlastnosti p-prvků

Vodík, kyslík, voda

 

CHEMIE VI.ROČNÍK

1. Chemie p-prvků

                 Vzácné plyny

                  Halogeny

                  Chalkogeny

                  Prvky skupiny N,C,B

                  p-prvky s kovovým charakterem

2. Chemie s-prvků

                  Obecné vlastnosti s-prvků

                  Alkalické kovy a kovy alkalických zemin

3. Chemie d-prvků

                  Obecné vlastnosti d-prvků

                  Prvky vybraných skupin

                  Triáda železa, výroba železa

                  Koordinační sloučeniny

4. Chemie f-prvků

                  Jádro atomu, radioaktivita, druhy záření, poločas rozpadu, rozpadové řady

                  Využití radioaktivity

5. Elektrochemie

                   Redoxní reakce, elektrodový potenciál, elektrochemická řada kovů

                   Elektrolýza a její využití

                   Galvanický článek a akumulátor

6. Úvod do organické chemie

                    Složení a strukturřa organických sloučenin, rozdělení org.sloučenin

                    Vzorce a názvy org.sloučenin

                     Izomerie, konstituce, konfigurace, konformace

 

CHEMIE VII. ROČNÍK

1. Základy organické chemie

Rozdělení org.sloučenin

Druhy chem. vazby v org.sl. – způsob vzniku a zániku vazeb, indukční a mezomerní jev, reagenty

Mechanismus chem.reakcí c org. chemii

2. Uhlovodíky

Názvosloví UV

Alkany a cykloalkany, alkeny a alkadieny, alkyny, areny

Zdroje UV, petrochemie, automobilismus

3. Deriváty UV

Základní pojmy, rozdělení derivátů, názvosloví

Halogenderiváty

Kyslíkaté deriváty – alkoholy a fenoly, ethery, karbonylové sl., karboxylové kyseliny a jejich deriváty

Dusíkaté deriváty –  nitrosloučeniny, aminy

4. Heterocyklické sloučeniny a jejich význam

5. Chemie přírodních látek – popisná biochemie

Bioprvky, sloučeniny živých soustav

Fyzikálněchemické děje v živých soustavách

Lipidy, sacharidy, peptidy, nukleové kyseliny

Biokatalyzátory

6. Chemie přírodních látek . dynamická biochemie

Energetika biochem.dějů

Makroergické sloučeniny

Regulace biochemických dějů

Katabolismus a anabolismus

Metabolismus přírodních látek

 

 

 

 

Učivo základní školy a gymnazia je rozdílné, proto se používají i jiné učebnice.
Žáci základní školy používají tyto učebnice:

8. ročník Učebnici Pracovní sešit 9. ročník Učebnici Pracovní sešit


Žáci nižšího gymnázia používají tyto učebnice:

I.-II. ročník Učebnici Pracovní sešit III.-IV. ročník Učebnici Pracovní sešit


Žáci vyššího gymnázia používají tyto učebnice: