Informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Na základě ustanovení § 5 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění uveřejňuji následující informace.

1. Název subjektu Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22
2. Důvod a způsob založení Hlavní účel a předmět činnosti subjektu je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy.
Střední škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR.
Subjekt je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.
Střední škola je pod výše uvedeným názvem zapsána ve školském rejstříku rozhodnutím zřizovatele.
Zřizovatelem je hlavní město Praha.
3. Organizační struktura Viz příloha ke stažení
4. Kontaktní spojení Základní informace, Zaměstnanci školy
   4.1 Poštovní Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského,
Truhlářská 22/1120
110 00 Praha 1
   4.2 Adresa pro osobní návštěvy Stejná jako poštovní.
   4.3 Úřední hodiny Pracovní dny od 7.30 do 15.00 (12:00-12:30 polední pauza)
Prázdninové úřední hodiny vždy aktuálně uveřejněny na stránkách školy.
Konzultační hodiny učitelů na základě předchozí domluvy.
   4.4 Telefonní čísla Kancelář školy 224 816 816

 

   4.5 Číslo faxu 224 811 811
   4.6 Adresa webu www.truhla.cz
   4.7 Adresa e-podatelny Datová schránka ID tjrz8it
   4.8 Další elektronické adresy K dispozici na stránkách kontaktů na jednotlivé pracovníky školy.
5. Případné platby lze                      poukázat Na účet: 1939009379/0800
6. IČ IČ 60446218
7. DIČ
8. Dokumenty
   8.1 Seznam hlavních                                    koncepčních  dokumentů Školní řád, Školní vzdělávací program, Výroční zprávy
   8.2 Rozpočet Výkaz zisku a ztráty k nahlédnutí v ředitelně školy.
Rozvaha a bilance k nahlédnutí v ředitelně školy.
9. Žádosti o informace Žádosti o informace posílejte na info@truhla.cz nebo ředitelce školy.
10. Příjem žádostí a dalších             podání Poštou na adresu školy (adresovat ředitelce školy). Elektronicky na info@truhla.cz
11. Opravné prostředky Opravné prostředky se podávají písemně na adresu školy (adresovat ředitelce školy), lhůta pro podání se řídí příslušnými právními předpisy dle opravného prostředku. Dále lze podat odvolání proti rozhodnutí podle §15 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění. Odvolání se podává pouze písemně odboru školství a mládeže MHMP prostřednictvím ředitelství školy. Odvolání musí obsahovat název rozhodnutí, proti kterému se příslušná osoba odvolává, jeho datum a číslo jednací. Zvláštní formulář se nevyžaduje.  Případné další náležitosti jsou uvedeny v poučení u každého rozhodnutí.
Správní řád
12. Formuláře —-
13. Popisy postupů návody             pro řešení životních situací Pro popisy postupů a návody pro řešení nás kontaktujte na adresách info@truhla.cz
Lhůty pro řešení jsou ve Správní řád.
Životní situace související se školou a jejich řešení jsou na Portálu veřejné správy.
14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané                      přepisy Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění

zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění

zákon č. 500/2004 S. správní řád

zákon č. 262/2006 S. zákoník práce v platném znění

zákon č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech v platném znění

zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění

zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění

zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění

zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění

14.2 Vydané právní předpisy Školní řád
15. Úhrady za poskytování              informací
   15.1 Sazebník úhrad za                                 poskytování informací —-
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu            o výši úhrad za poskytnutí                    informací —-
16. Licenční smlouvy —-
17. Výroční zprávy Aktuální výroční zpráva je ke stažení níže