VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 2022

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Studijní obor: 79-41-K/81 Gymnázium

Ve školním roce 2022/2023 budeme otevírat dvě třídy po 30 žácích.

Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat v kanceláři školy v úředních hodinách.

Termín pro podání zápisového lístku je do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek

Spolu se zápisovým lístkem si uchazeč zvolí druhý jazyk (němčina, francouzština)

Odvolání

Zákonní zástupci nepřijatých uchazečů mohou podat do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání proti rozhodnutí je možno zaslat poštou nebo podat v kanceláři školy v úředních hodinách, termín pro podání je do 3 pracovních dnů od doručení nebo převzetí rozhodnutí o nepřijetí.

 

Prosíme rodiče těch uchazečů, kteří mají informace o přijetí na jinou střední školu a ke studiu na našem gymnáziu nenastoupí, aby byli tak laskaví a informovali nás elektronicky na personalni@truhla.cz. Tímto uvolníte místo dalším uchazečům. Předem děkujeme za vaši vstřícnost a ochotu.

 

pondělí

7.30– 11.00, 13.30–15.00

úterý

7.30– 11.00, 13.30–15.00

středa

7.30– 11.00, 13.30–15.00

čtvrtek

7.30– 11.00, 13.30–15.00

pátek

7.30–12.00

 

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Formulář přihlášky ke stažení zde nebo na stránkách MŠMT.

V případě tisku elektronické verze je třeba přihlášku vytisknout oboustranně na jeden list papíru. Pokud budete tisknout každou stranu na samostatný list, je nutné potvrzení základní školy na oba listy.

Přihlášku odevzdejte nejpozději do 1. března 2022.

Doporučení ŠPZ k úpravě podmínek přijímacích zkoušek je třeba doručit zároveň s přihláškou.

Přihlášku ke studiu je možné podat osobně v kanceláři školy během úředních hodin od 7.30. do 12.00 hod.

Vzhledem k současné situaci upřednostňujeme podání přihlášky poštou (doporučeně) nebo datovou schránkou.

Datová schránka školy je –  tjrz8it.

Potvrzení od lékaře na přihlášce nevyžadujeme.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Žáci budou přijímáni na základě výsledků centrálně zadávaných písemných testů z českého jazyka a matematiky. Při přijímacím řízení zohledňujeme vysvědčení z 1. pololetí 5. ročníku ZŠ.

Kritéria hodnocení PZ jsou již k dispozici na webových stránkách školy.

Přijímací řízení se řídí vyhláškou č. 353/2016 Sb. v platném znění.

Termíny pro přijímací řízení

1. termín: 19.dubna 2022

2. termín: 20.dubna 2022

Náhradní termín bude uznán pouze při závažných důvodech (doklad od lékaře doručený do 3 dnů nutný)

Testy vyhodnocuje CERMAT, v obou školách se započítává lepší výsledek z testu z ČJ i z M

Podrobnější informace: www.cermat.cz

Nahlížení do spisu a vyjádření k podkladům – ve čtvrtek 28.4.2022 od 13,00 do 17,00. Zájemci, pište na: personalni@truhla.cz

 

Kritéria k přijímacímu řízení 2022