Ročníkové práce

Ročníkové práce jsou pro studenty gymnázia s výjimkou sext a oktáv povinné, pro žáky základní školy dobrovolné.

Přihláška ročníkové práce

Každý student obdrží od třídního učitele přihlášku k ročníkové práci, vyplněnou a potvrzenou konzultujícím učitelem odevzdá třídnímu učiteli do stanoveného termínu.

Studentský list

Studentský list slouží k zaznamenávání konzultací. Student jej dostane od třídního učitele současně s přihláškou ročníkové práce. Konzultující učitelé do něj zapisují spolu s datem konzultace i hlavní úkoly, které má student do příští konzultace splnit, případně důležité poznámky ke studentově práci.

Studentský list je součástí závěrečného hodnocení,odevzdává se spolu s hotovou ročníkovou prací konzultujícímu učiteli.

Konzultace

Jsou celkem dvě:

Při I. konzultaci se hodnotí anotace práce – měla by mít rozsah 10-15 řádků s uvedením hlavního zaměření práce, předběžným členěním práce spolu se základní rešerší tj, seznamem vybrané literatury a pramenů, z nichž bude student při práci čerpat; u výzkumných studií pak student při I. konzultaci nastíní předběžný postup při svém výzkumu.

Při II. konzultaci se hodnotí koncept práce, členění práce na kapitoly spolu s naznačením obsahu příloh.

Konzultace se konají v řádném termínu, stanoveném časovým harmonogram ročníkových prací, pokud student nesplní podmínky konzultace, má nárok na opravný termín. Ke každé konzultaci student předkládá učiteli svůj studentský list, bez tohoto listu nelze konzultaci uskutečnit. Do studentského listu konzultující učitel zaznamenává datum konzultace, připomínky k práci spolu se závěrem – vyhověl, jsou li předložené materiály vyhovující, nebo nevyhověl, pokud předložené materiály nedostačují. V tomto případě přijde student na opravný termín.

Závěr konzultace potvrdí konzultující učitel svým podpisem.

Pokud student list ztratí, jsou hodnoceny jeho konzultace jako nevyhověl, stejně jako každá konzultace, kterou nemůže student při odevzdání práce doložit nebo pokud se student vůbec na konzultaci nedostaví. Každá konzultace s hodnocením nevyhověl znamená automaticky snížení výsledné klasifikace ročníkové práce o jeden stupeň.

Odevzdání ročníkové práce

Student odevzdává svou práci v řádném termínu (viz časový harmonogram ročníkových prací)

Hodnocení ročníkové práce

Konzultující učitel hodnotí ročníkovou práci po stránce formální a obsahové. Z formálního hlediska hodnotí jazykovou správnost, kompozici práce, kvalitu použité literatury a správnost bibliografických údajů, zpracování příloh práce. Po stránce obsahové jde především o to, zda student splnil zadané téma, jak umí pracovat s prameny a odbornou literaturou, jak se věnoval výzkumné činnosti, hodnotí se původnost práce a schopnost vytěžit ze studia konkrétní závěry.  Součástí hodnocení je i studentův přístup ke konzultacím, na hodnocení ročníkové práce konzultující učitel poznamenává, kolika konzultací se žák zúčastnil a zda vyhověl závěrům konzultací. (*viz Konzultace). Při klasifikaci práce se přihlíží k oběma stránkám hodnocení i k závěrům konzultací s tím, že výsledné hodnocení výborně nemůže získat práce, která nebyla konzultována v řádném termínu, byla po formální stránce hodnocena dobře a hůře a po obsahové stránce chvalitebně a hůře.

Studenti prvního ročníku se neklasifikují, pouze se hodnotí slovy vyhověl – nevyhověl, a to v závislosti na splnění či nesplnění podmínek konzultací. Nejlepší práce budou prezentovány svými autory na slavnostním předávání cen za nejlepší ročníkové práce.

Vztah hodnocení ročníkové práce ke klasifikaci příslušného předmětu

Pokud se klasifikace ročníkové práce liší od klasifikace předmětu o dva a více stupňů, může příslušný vyučující upravit studentovu klasifikaci v daném předmětu o jeden stupeň (netýká se to studentů I. ročníku. Pokud žák ročníkovou práci neodevzdá vůbec, zhoršuje se mu automaticky výsledná známka z daného předmětu o jeden stupeň s tím, že nemůže být hodnocen lepší známou než dobře.

Formuláře k ročníkovým pracím

Příručka RP

Časový harmonogram 2019-2020  

Přihláška k RP      

Studentský list